Ekerö IK Huvudsida

Värdegrund

Ekerö IK – Sveriges GLADASTE Idrottsklubb

Bakgrund

Framgångsrika föreningar behöver en uttalad vision, mission, mål och en gemensam värdegrund. Vägen till framgång är att våga möta framtiden, genom att försöka förstå de krav som kommer att ställas på en idrottsförening framöver.

Ekerö är en kommun i förändring med ökande befolkning vilket innebär att antalet barn och ungdomar ökar. Ekerö IK har en vilja att utvecklas i samklang med kommunen för att kunna attrahera fler barn och ungdomar, seniorer, motionärer, ledare, föräldrar, anställda m.fl. som vill utöva och/eller engagera sig inom idrotten.

Ekerö IK utgör också en viktig del av samhällsutvecklingen då idrotten behövs allt mer i takt med att samhället förändras. För många människor kan en modern och stark idrottsförening vara skillnaden – Det som förenar och bidrar till lust, glädje, hälsa, engagemang och utveckling.

Vision

I samverkan med skola, kommun, näringsliv och föreningsliv ska Ekerö IK, genom satsning på breddverksamhet, bidra till att göra Ekerö Kommun till en attraktiv och aktiv plats att bo och leva i.

Mission

Ekerö IK vill erbjuda alla en möjlighet till organiserad idrott med utgångspunkt i Ekerö kommun. Allas uppdrag, ledare och andra engagerade inom Ekerö IK, är att bedriva en verksamhet som baseras på värdegrunden. De idrottsliga målen är en viktig del av verksamheten, men de måste alltid utgå ifrån värdegrunden och utvecklas i samförstånd med klubbens förutsättningar.

Mål

Ekerö IKs långsiktiga mål är att:

 

  • Vara en förebild inom Stockholmsidrotten, genom att alltid ligga i topp gällande Code of Conduct och Fair-play
  • Öka antalet tjejer som idrottar och engagerar sig i klubben. Könsfördelningen skall på sikt bli 50/50
  • Antalet aktiva medlemmar överstiger 2 200 år 2020. Detta uppnår vi genom att öka antalet och storlekarna på träningsgrupperna samt öka antalet engagerade ledare
  • Tillsammans med Ekerö kommun verka för att Träkvistavallen och andra idrottsanläggningar blir naturliga mötesplatser i samhället

 


Värdegrund

Personlig och idrottslig utveckling går före vikten av att vinna.

Ekerö IK vill att verksamheten samlas runt fem ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat genom att uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker våra fem ledord:

GLÄDJE
Det skall vara kul med idrott. Det skall vara roligt att komma till träningar och matcher. För att betona det viktiga i att finna glädje i verksamheten, oavsett om man är spelare, ledare, sportchef, styrelsemedlem m.fl., har vi valt att kalla oss för Sveriges GLADASTE Idrottsklubb.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som sprider glädje.

ANSVAR
Idrottande handlar om att ha dubbla mål: att skapa idrottsliga prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill lära barn och ungdomar en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten.

Ledare och aktiva seniorer är förebilder för yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som leder till ökat ansvarstagande.

TRYGGHET
Genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla ska behandlas lika och acceptera varandras olikheter.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker en sådan trygghet.

RESPEKT
Ekerö IK vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning m.m. Alla skall respektera varandra, fair-play och nolltolerans inom idrotten. Vi utgår ifrån att multietnisk samverkan föder kreativitet.

Ekerö IK tar avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping och droger.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som visar hur vi ska respektera varandra.

GEMENSKAP
Gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrott. Genom gemenskap mår vi bra och det är tillsammans man når topprestationer. Alla som vill skall vara välkomna till Ekerö IK och oavsett idrott eller lagtillhörighet så gläds vi alla med och åt varandra.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som ger oss en större gemenskap.

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross